Liikenne- ja viestintäministeriössä on jo useamman vuoden ollut käynnissä vesiliikennelain kokonaisuudistus. Sen tavoitteena on ajantasaistaa ja selkeyttää vesiliikennettä koskevaa sääntelyä sekä viranomaisten roolia ja tehtäviä.

Lähtökohtana on vesiliikenteen turvallisuuden ja vastuullisen veneilykulttuurin lisääminen. Uuden lain on myös tarkoitus vastata kysymykseen, kuka on veneen päällikkö.

Kysymys veneen päällikkyydestä nousi esiin viimeksi joitain vuosia sitten Tammisaaren saaristossa yhden henkilön kuolemaan johtaneen onnettomuuden oikeudenkäynnin yhteydessä. Tuolloin yleinen käsitys Merilain määrittelemästä päällikkyydestä asetettiin kyseenalaiseksi. Vene-lehden haastattelemat asiantuntijatkaan eivät osanneet yksiselitteisesti määritellä, kuka on veneen päällikkö.

Korkeimman oikeuden tulkinnan mukaan Merilain päällikköä koskeva rangaistussäännös ei sovellu huviveneisiin.

Liikenne- ja viestintäministeriö on laatinut lakiehdotuksesta arviomuistion, jossa on tarkasteltu yleisesti nykyistä sääntelyä ja sen ongelmia, sekä kuvattu myös veneilyn turvallisuuteen liittyvän vapaaehtoistoiminnan ja itsesääntelyn merkitystä.

Muistiossa esitetään kysymyksiä, jotka koskevat mm. vuokravenesääntelyn keventämisvaihtoehtoja, valvonnan helpottamista ja automaation edistämiskeinoja.Muistiossa myös verrataan tilannetta Suomessa lähinaapurerihin, joissa problematiikka on hyvin samanlaista.

Vesiliikennelain kokonaisuudistusta on valmisteltu yhdessä Trafin, Liikenneviraston, Ely-keskusten, Tullin, Rajavartiolaitoksen, Poliisin, sisäministeriön sekä oikeusministeriön kanssa.

Arviomuistio on kaikkien kiinnostuneiden luettavissa Liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla.

 

Vesiliikenneonnettomuudet

Viimeisin tilasto huviveneiden vesiliikenneonnettomuuksista on vuodelta 2015. Tuolloin tapahtui kaikkiaan 1862 onnettomuutta, mikä on saman verran kuin edellisenä vuonna, mutta selvästi enemmän kuin 2013.

Eniten onnettomuuksia tapahtui moottoriveneille, 1221 kpl, ja seuraavaksi eniten purjeveneille, 288. Kumpienkin määrä laski hieman edellisestä vuodesta. Kasvua sen sijaan oli kumiveneille, soutuveneille ja vesiskoottereille taphtuneissa onnettomuuksissa.